Säännöt

Lauttasaaren kansalliset seniorit ry


1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on Lauttasaaren kansalliset seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:een, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi ja alueensa Kansallinen senioriliitto ry:n rekisteröityyn piiriin, jota näissä säännöissä sanotaan piiriksi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lauttasaari.

2 § TARKOITUS

Yhdistys

 • toimii toiminta-alueensa eläkeläisten edunvalvojana, yhdyssiteenä ja yhteenkuuluvuuden tunteen lujittajana
 • tukee, valvoo ja edistää eläkeläisten henkisten ja aineellisten tarpeiden tyydyttämistä
 • kehittää eläkeläisten ja vanhusten sosiaaliseen turvallisuuteen tähtääviä toimenpiteitä ja tukee niiden toteuttamista
 • pitää yhteyttä paikkakuntansa muihin eläkeläisjärjestöihin
 • jakaa yhteiskunnan sosiaaliturvapolitiikkaa koskevaa tietoutta - toimii kansallisten perusnäkemysten tukijana ja julkituojana

3 § TOIMINTAMUODOT

 Yhdistys 

 • tekee tarkoitusperiään edistävää valistustyötä, järjestää erilaisia tilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa, tukee vapaaehtoista palvelutoimintaa ja ohjaa ja kouluttaa omaa jäsenistöään
 • tekee aloitteita ja antaa lausuntoja liitolle ja piirille jäsenkuntaansa koskevissa asioissa
 • tekee aloitteita sosiaaliturvan kehittämiseksi
 • muodostaa erikoisaloja ja alueellista toimintaa silmälläpitäen rekisteröimättömiä kerhoja ja osastoja
 • kantaa jäsenistöltään jäsenmaksuja, järjestää varainkeräyksiä, arpajaisia, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteistöjä
 • voi harjoittaa virkistys– ja kuntoutustoimintaa, majoitus-, ravintola– ja kahvilaliikkeitä, elokuvatoimintaa, kustannustoimintaa sekä adressien ja muiden artikkelien myyntiä.

Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianomaisen luvan. 

4 § JÄSENET

Varsinaiset jäsenet 

 • henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan.

Tukijäsenet 

 • rekisteröity yhdistys
 • oikeuskelpoinen yhteisö
 • yksityinen henkilö

Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet ja pitää jäsenluetteloa. 

5 § JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen syyskokous vahvistaa varsinaisten jäsenten ja tukijäsenten jäsenmaksut seuraavaa kalenterivuotta varten. Yhdistyksen kokouksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksusta sairauden, varattomuuden tms. syyn johdosta. 

6 § KUNNIAPUHEENJOHTAJA JA KUNNIAJÄSENET

Kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous, hallituksen esityksestä, kutsua erityisesti ansioituneen entisen puheenjohtajansa. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan. Kunniajäseniksi voi yhdistyksen kokous kutsua yhdistyksen toiminnassa ansioituneita jäseniä. Kunniapuheenjohtaja ja kunnijaäsenet eivät suorita yhdistykselle jäsenmaksua.

7 § YHDISTYKSEN HALLINTO

Päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen vasinaiset kokoukset. Päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa yhdistyksen hallitus. Luottamustehtäviin voidaan valita vain yhdistyksen jäseniä. 

8 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN AIKA JA KOOLLEKUTSUMINEN 

Varsinaiset kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä. 

Ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen varsinainen kokous tai hallitus niin päättää tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten pyytää. Kokous on pidettävä viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. 

Kokouskutsu 

Yhdistyksen kokouksen ajan ja paikan määrää hallitus. Kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen ilmoituslehdeksi nimetyssä sanomalehdessä tai lähetettävä kirjallisesti jäsenille vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. 

9 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN OSANOTTAJAT JA ALOITEOIKEUS 

Äänioikeus ja päätöksenteko

Kokouksessa on kullakin läsnäolevalla varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaadittaessa äänestys suoritetaan suljetuin lipuin. 

Läsnäolo– ja puheoikeus

Yhdistyksen kokouksissa voidaan läsnäolo– ja puheoikeus myöntäää muillekin henkilöille. 

Aloiteoikeus

Aloiteoikeus on yhdistyksen jäsenillä, hallituksella sekä liiton ja piirin hallituksilla. Aloitteet on jätettävä hallituksen puheenjohtajalle vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. Kuitenkin ne aloitteet, jotka koskevat kokouskutsussa mainittavia asioita on jätettävä kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. 

10 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN ASIAT

Kevätkokous

 • valitsee kokoukselle puheenjohtajan, sihteerin sekä pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
 • toteaa kokouksen osanottajat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
 • vahvistaa kokouksen esityslistan
 • käsittelee kertomuksen yhdistyksen toiminnasta edelliseltä toimintakaudelta
 • käsittelee tilinpäätöksen, tilintarkastajien lasunnon ja päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • valitsee liiton ja piirin kokouksiin äänivaltaiset edustajat liiton ja piirin sääntöjen edellyttämällä tavalla
 • käsittelee aloitteet
 • kuulee ajankohtaisen tilannekatsauksen ja keskustelee sen pohjalta

 Syyskokous

 • valitsee kokoukselle puheenjohtajan, sihteerin sekä pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
 • toteaa kokouksen osanottajat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
 • vahvistaa kokouksen esityslistan
 • käsittelee yhdistyksen toimintasuuunnitelman
 • määrää varsinaisten ja tukijäsenten jäsenmaksujen suuruuden ja päättää tilintarkastajien palkkioista
 • vahvistaa seuraavan vuoden talousarvion
 • valitsee hallituksen puheenjohtajan, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi
 • päättää hallituksen jäsenten määrästä ja valitsee hallituksen jäsenet
 • valitsee kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa
 • nimeää ehdokkaan piirihallitukseen
 • nimeää yhdistyksen ilmoituslehden
 • käsittelee aloitteet
 • kuulee ajankohtaisen tilannekatsauksen ja keskustelee sen pohjalta

Ylimääräinen kokous

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

11 § HALLITUS

Jäsenet

Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä vähintään kuusi (6), mutta enintään kymmenen (10) kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimiaika saa yhtäjaksoisesti olla enintään neljä (4)vuotta.

Järjestäytyminen

Hallitus pitää järjestäytymiskokouksen viimeistään toimintavuoden kahden ensimmäisen viikon aikana. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan, joista kaksi mainittua voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus voi asettaa avukseen neuvottelu– ja toiminkuntia ja vahvistaa yhdistyksen alaisina toimivien kerhojen ja osastojen toimintaohjeet.

Päätösvalta

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanlukien, on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnäolevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaalit suoritetaan vaadittaessa suljetuin lipuin.

Kokouskutsu

Kokouskutsu on toimitetettava suullisesti tai kirjallisesti hallituksen jäsenille vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. Kiireellisiä asioita varten voidaan hallitus kutsua koolle ilman määräaikaa, kuitenkin niin, että jokaisella jäsenellä on mahdollisuus saapua ko. ajassa kokoukseen. 

Läsnäolo– ja puheoikeus 

Hallitus voi myöntää läsnäolo– ja puheoikeuden myös muille henkilöille. 

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä säännöt muutoin edellyttävät:

 • toteuttaa yhdistyksen kokousten päätösten mukaista toimintaa
 • tehdä aloitteita toiminnan kehittämiseksi
 • valmistella yhdistysten kokouksissa käsiteltäviksi tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle
 • valvoa ja ohjata kerhojen ja osastojen toimintaa
 • toteuttaa liiton ja piirin suunnitelmien mukaista ja tehtävien edellyttämää toimintaa
 • pitää yhteyttä ja valita tarvittaessa edustajansa paikkakunnalla toimiviin muihin järjestöihin
 • huolehtia varojen hankinnasta ja vastata yhdistyksen omaisuuden hoidosta
 • valita toimihenkilöt ja vahvistaa toimenkuvat

Puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on:

 • valvoa, että yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä noudatetaan
 • kutsua koolle hallituksen kokoukset
 • tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen toiminnan vilkastuttamiseksi ja toiminnassa ilmenneiden epäkohtien poistamiseksi
 • valvoa, että toimihenkilöt ja toimikunnat täyttävät tehtävänsä
 • pitää yhteyttä liiton toimistoon ja piiriin
 • edustaa yhdistystä
 • olla läsnä tilintarkastuksessa

Sihteeri

Sihteerin tehtävänä on:

 • valmistella hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • panna täytäntöön hallituksen päätökset
 • pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa
 • pitää toimintatilastoa
 • laatia ehdotukset yhdistyksen toimintakertomukseksi ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi
 • tehdä määräaikaisilmoitukset ja laatia tilastot liitolle
 • hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja laatia tarvittavat asiakirjat
 • hoitaa yhdistyksen rekisteriasiat, arkisto, jäsenkortisto ja käsikirjasto
 • hoitaa yhdistyksen tiedotustoiminta

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitajan tehtävänä on:

 • huolehtia jäsenmaksujen ja muiden saatavien perinnästä
 • huolehtia yhdistyksen varoista ja rahaliikenteestä
 • huolehtia varojen hankkimisesta ja omaisuuden hoidosta yhdessä hallituksen kanssa
 • hoitaa yhdistyksen kirjanpito, laatia tilinpäätös ja tilikertomus
 • laatia ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi
 • olla läsnä tilintarkastuksessa

Yhdistyksen kirjanpito, tilinpäätöksen ja tilikertomuksen laadinta voidaan hallituksen päätöksellä antaa ulkopuoliselle.

Toiminta– ja tilivuosi 

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on annettava tilit tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta ja tilintarkastajien tulee palauttaa ne hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. 

Nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. 

12 § EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jos jäsen päättää erota yhdistyksestä, siitä on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai siitä on ilmoitettava yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki ne taloudelliset velvoitukset, jotka hänelle kuuluvat sinä kalenterivuotena, jona eroaminen tapahtuu, mikäli hallitus ei erityisistä syistä häntä niistä velvollisuuksista vapauta.  Jos jäsen on toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla tai muutoin laiminlyönyt ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut, voi yhdistyksen hallitus erottaa hänet. Jäsen joka on laiminlyönyt jäsenmaksuvelvollisuutensa yhden (1) vuoden ajalta voidaan katsoa hallituksen päätöksellä eronneeksi. Jäsenellä on oikeus valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle kolmekymmenen vuorokauden (30) kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Jos yhdistyksen kokous saatuaan hallituksen lausunnon ja kuultuaan erotettua jäsentä sekä hankittuaan muut tarpeelliseksi katsomansa selvitykset, hyväksyy erottamispäätöksen vähintään kahdella kolmasosalla (2/3) annetuista äänistä, se tulee voimaan heti, muussa tapauksessa määräajan päätyttyä. 

13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Kysymys näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan ottaa esille yhdistyksen kokouksessa, jos asiasta on kokoonkutsussa maainittu. Päätökseen vaaditaan vähintän kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Sääntömuutoksella on saatava liiton hallituksen hyväksyminen. Purkamispäätös on voimaan tullakseen vahvistettava toisessa aikaisintaan kahden (2) viikon kuluttua pidettävässä, sitä varten ilmoitetussa yhdsityksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan Kansallinen senioriliitto ry:lle.